Dokumenty do pobrania


Aby złożyć sprawę u komornika należy wypełnić wniosek egzekucyjny i złożyć go wraz z oryginałem tytułu wykonawczego np. nakaz zapłaty, wyrok, postanowienie sądu zaopatrzone w klauzulę wykonalności) do kancelarii właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Oryginały dokumentów należy wysłać pocztą (listem poleconym) lub złożyć osobiście w kancelarii komornika.

Wniosek egzekucyjny powinien być wypełniony czytelnie (najlepiej pismem drukowanym lub na komputerze), należy podać jak najwięcej danych identyfikacyjnych dotyczących dłużnika (seria i nr dowodu osobistego, PESEL, REGON, NIP) oraz nr konta bankowego, na które należy przekazywać wyegzekwowane należności.

Wnioski dostępne są w trzech formatach i można je otworzyć następującymi programami

  • Format PDF ( Adobe Reader )
  • Format ODC ( Open Office, Libre Office )
  • Format DOC ( Microsoft Office )


Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego - wzór urzędowy

Aby pobrać wniosek wybierz format pliku

Wzór
skargi na czynności komornika

Aby pobrać wniosek wybierz format pliku