Dokumenty do pobrania


Aby złożyć sprawę u komornika należy wypełnić wniosek egzekucyjny i złożyć go wraz z oryginałem tytułu wykonawczego np. nakaz zapłaty, wyrok, postanowienie sądu zaopatrzone w klauzulę wykonalności) do kancelarii właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Oryginały dokumentów należy wysłać pocztą (listem poleconym) lub złożyć osobiście w kancelarii komornika.

Wniosek egzekucyjny powinien być wypełniony czytelnie (najlepiej pismem drukowanym lub na komputerze), należy podać jak najwięcej danych identyfikacyjnych dotyczących dłużnika (seria i nr dowodu osobistego, PESEL, REGON, NIP) oraz nr konta bankowego, na które należy przekazywać wyegzekwowane należności.

Wnioski dostępne są w trzech formatach i można je otworzyć następującymi programami

  • Format PDF ( Adobe Reader )
  • Format ODC ( Open Office, Libre Office )
  • Format DOC ( Microsoft Office )


Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego - wzór urzędowy

Aby pobrać wniosek wybierz format pliku

Wzór
skargi na czynności komornika

Aby pobrać wniosek wybierz format pliku

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Dawid Szewczyk Kancelaria Komornicza nr III w Bochni informuje o czasowym zaprzestaniu obsługi interesantów od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2.

Kontakt z kancelarią odbywać się będzie wyłącznie:
– telefonicznie (14) 300 03 70 lub 534 906 094 w godzinach pracy kancelarii
od 8:00 – 17:00 poniedziałek,
8:00 – 16:00 wtorek – piątek,
– drogą mailową: bochnia.szewczyk@komornik.pl lub za pomocą korespondencji listowej

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Komornika: 24 1600 1462 1836 7578 8000 0001 (w tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko oraz sygnaturę akt) INTERESANCI BEZPOŚREDNIO W KANCELARII NIE BĘDĄ PRZYJMOWANI.