Kontakt z kancelarią


Adres

Kancelaria Komornicza Dawid Szewczyk
ul. Tadeusza Kościuszki 1, lok. 7 ( I piętro )
32-700 Bochnia

Godziny otwarcia

Poniedziałek 9:00 - 17:00
Wt. - Pt. 8:00 - 16:00

Przyjęcia interesantów

Poniedziałek 15:00 - 17:00
Czwartek 9:00 - 11:00

Telefon

14 300 03 70
534 906 094

Konto Bankowe

Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A
24 1600 1462 1836 7578 8000 0001

Wyślij wiadomość

Klauzula informacyjna kancelarii

INFORMACJA O PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KOMORNIKA SĄDOWEGO DAWIDA SZEWCZYKA - KOMORNIKA PRZY SĄDZIE REJONOWYM W W BOCHNI

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dawid Szewczyk – Komornik przy Sądzie Rejonowym w Bochni. Kancelaria Komornicza w Bochni. ul. Kościuszki 1/7 32-700 Bochnia Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia , ograniczenia przetwarzania danych osobowych: mail:bochnia.szewczyk@komornik.pl tel: 14 300-03-70, kom. kan. 534 906 094 adres: ul. Kościuszki 1/7, 32-700 Bochnia

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym prokuratura, organizacje społeczne lub rzecznik konsumentów.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Twoje dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, chyba że stroną/uczestnikiem postępowania egzekucyjnego lub czynności jest osoba mająca adres zamieszkania/siedziby albo adres korespondencyjny poza EOG.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane są przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa – okres przechowywania akt egzekucyjnych i urządzeń ewidencyjnych komornika. Okres przechowywania akt spraw oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych liczy się od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zakończono postępowanie lub zamknięto urządzenie ewidencyjne. Podstawa prawna: § 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych.

TWOJE UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH

Prawo do żądania od administratora dostępu danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania. Żądanie nie zostanie uwzględnione jeżeli przetwarzanie danych osobowych w dotychczasowym zakresie będzie niezbędne z uwagi na konieczność zapewnienia osiągnięcia celu prowadzonego postępowania/czynności i/lub obowiązku nałożonego na komornika przepisami prawa.

SKARGA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez komornika sądowego Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NASTĘPUJE W SPOSÓB AUTOMATYCZNY.

Ochrona Danych Osobowych

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Dawid Szewczyk informuje, że funkcję Inspektora Danych Osobowych w tut. Kancelarii pełni: Roman Kwieciński e-mail: iod.bochnia.004@komornik.pl Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych w Kancelarii należy zgłaszać do w/w osoby.